Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Informace o zpracování osobních údajů

v souladu s ustanovením článku 13-14 Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR

Mateřská škola Prusinovice, okres Kroměříž, Zámčisko 170, Prusinovice 768 42, IČO: 709 88 391 (dále jen správce osobních údajů) je příspěvkovou organizací obce Prusinovice, okres Kroměříž, která je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem ZŠ a MŠ je poskytování předškolního a základníhovzdělávání dětí ve smyslu školského zákona. V rámci svých činností zpracovává osobní údaje žáků, zákonných zástupců a zaměstnanců, příp. dalších fyzických osob (dále jen subjekty osobních údajů). Postupujepřitom v souladu s právními předpisy, zejména nařízením Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, (dále jen GDPR)

Účel zpracování osobních údajů:

Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v rámci zajišťování svých činností zejména pro tyto účely:

zápis k předškolnímu vzdělávání,

zajištění předškolního vzdělávání,

zápis k základnímu vzdělávání,

další vzdělávání pedagogických pracovníků

poskytování poradenských služeb

zajištění školního stravování

výběrová řízení na zaměstnance

pracovněprávní a mzdová agenda

evidence uchazečů o zaměstnání

zajištění BOZ, evidence úrazů

ochrana majetku a osob

prezentace příspěvkové organizace

organizace škol v přírodě, zájezdu, exkurzi, sportovních pobytových kurzů

projekty, žádosti o dotace

vedení účetnictví příspěvkové organizace

smlouvy a objednávky služeb

Právní základ zpracováníosobních údajů:

Právním základem pro zpracování osobních údajů je:

podle čl. 6. odst.1 písm. a) GDPR, subjekt osobních údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů

podle čl. 6. odst.1 písm. c) GDPR, splnění právní povinnosti, která se na správce osobních údajů vztahuje na základě příslušných zákonných předpisůzejménaz.č. 561/2004 Sb.(školský zákon),z.č. 262/2006 Sb.(zákoník práce), z.č. 500/2004 Sb. (správní řád), aj.

podle čl. 6. odst. 1 písm. e) GDPR,zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu

Příjemci osobních údajů:

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci osobních údajů uložena zvláštním právním předpisem.Při zpracování osobních údajů u správce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Při zpracování osobních údajů u správce nedochází k předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci.

Doba uchování osobních údajů:

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.Zabezpečení osobních údajů:

Správce osobních údajů má odpovědnost za jakékoliv zpracování osobních údajů a na základě posouzení pravděpodobných a závažných rizik daného zpracování zavedl vhodná a účinná technická a organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů. 

Práva subjektu údajů:

právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat u správce osobních údajů

požadovat umožnění přístupu k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů,

právo na výmaz osobních údajů,

právo na opravu nebo doplnění nepřesných osobních údajů,

právo na omezení zpracování osobních údajů,

právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,

právo na právo na přenositelnost osobních údajů,Práva a žádosti lze uplatnit u správce osobních údajů.

Uplatnění práva a podání žádosti budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s GDPR. V případě, že nesouhlasu s vypořádáním žádostí, máte lze uplatnit právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje správce:

Mateřská škola Prusinovice, okres Kroměříž

Sídlo: Zámčisko 170, Prusinovice 768 42

Zastoupena: Mgr.Kateřinou Koplíkovou, ředitelkou školy
Tel: 702 047 764

ID datové schránky:  nft4cr
Webové stránky: skolka@msprusinovice.cz

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:

MikroregionHolešovsko se sídlem Masarykova 628, 769 01 Holešov

zastoupenýpředsedouIng. Martinem Bartíkem

Odpovědná osoba pro výkon pověřence:

Ing. Olga Turečková

Adresa: Masarykova 628. 769 01 Holešov

Telefonní spojení:+420 772 722 898

Email: poverenec@mikroregionholesovsko.cz